More Details
More Details
 • Long Phạm, at 13:42,20-06-24
  drought /draʊt/ (n): hạn hán
 • Long Phạm, at 08:12,10-06-24
  through /θruː/ (prep): qua
More Details
 • Long Phạm, at 11:35,20-06-24
  dissolve /dɪˈzɑːlv/ (v): tan, hòa tan
 • Long Phạm, at 21:30,01-06-24
  involve /ɪnˈvɑːlv/ (v): tham gia vào; liên quan đến; bao gồm
 • Long Phạm, at 16:02,30-05-24
  revolve /rɪˈvɑːlv/ (v): xoay quanh, quay quanh
More Details
More Details
More Details
More Details
More Details
More Details
More Details
 • Long Phạm, at 18:32,15-06-24
  choir /ˈkwaɪər/ (n): dàn hợp xướng